ARBETSMILJLÖPARTERNA
/AKTÖRERNA

 

Alla företag eller organisationer som har anställd personal är arbetsgivare (AG).
Det är AG som har huvudansvaret för att företaget/organisationen uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer i sina föreskrifter, de så kallade AFS-arna. Dessa krav innebär att arbetsgivaren genom sina rutiner och interna regler skall förebygga ohälsa och olycksfall i sin verksamhet och informera den anställde om det.

Det huvudsakliga syftet med Arbetsmiljölagen är just att förebygga ohälsa och olycksfall på våra arbetsplatser.
Den anställde och dennes skyddsombud/arbetsplatsombud har ett delansvar genom att följa arbetsgivarens rutiner och regler och vara uppmärksam på sitt eget agerande så ohälsa och olycksfall kan förebyggas.

Det är arbetsgivaren, den anställde och skyddsombudet som gemensamt, i samarbete, skall åstadkomma "den goda arbetsmiljön". Arbetsmiljöinspektören skall kontrollera att så sker.


 
     
Arbetsmiljöinspektören  
       
 
Arbetsgivaren Arbetstagaren Skyddsombudet